Jelly 2016-05-20 16:53:01

我的以色列旅行手记

~耶路撒冷(Jerusalem)~ 三千年历史听不完,看不够。关于信仰,关于民族,关于旅行,心中满满沉淀。到过这里,再也没有遥不可及的远方我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法@Jellyoo

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法


我的以色列旅行手记-哭墙,巴哈花园,雅法老城,特拉维夫,海法

全部评论(10